Kompakt ZOLL

Szoftveresen minden, ami a vámhoz kell! Naprakész, gyors, pontos, hibátlan. Vám, jövedék, termékdíj, intrastat, raktár, gyártás, feldolgozás.

Kompakt ZOLL

Egyéb információk

Email: Jelszó:
Belépés

Aktuális árfolyam

2018.05.01.-05.31.
Árfolyam adatok más időszakra »
2018. 05. 21. 5:08:15

Rendezvénynaptár

2018. május
HKSzCsPSzoV
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Hozzászóláshoz jelentkezzen be.

Auto kivitel Svàjcba

Beküldő: Dénes György Dátum: 2017.04.03.

Kedves Vàminfo,

Svàjcban dolgozom több éve és ugy tünik, maradok még néhàny évig.
Uj auto vàsàrlàsàra készülök (sajat tulajdonomba), és ezt a gépkocsit Magyarorszàgon szeretném megvenni, ujonnan, kereskedötöl.
Vissza tudom-e az AFA-t igenyelni amikor kiviszem a kocsit az EU-bol.
Màsodik kérdésem: amikor majd hazajövök véglegesen (több, mint 1 év utàn, és az auto folyamatosan az én tulajdonomban lesz) haza tudom-e a kocsit vàmmentesen hozni (nem tervezem a jàrmü eladàsàt hazatérés utàn 2 even belül).

Köszönettel,
György

Beküldő: Freddy75 Dátum: 2017.04.05.

Kedves György,

Egy 2015-ös évi NAV tájékoztató ezt írja:
"A külföldi utast megillető áfa-mentesség alapvető szabályai
2015.
Az Áfa tv.1
– a Héa-irányelvben foglaltakkal2
összhangban – az export adómentességek köré-
ben külön szabályozást tartalmaz az olyan termékértékesítés adómentességére, amelynél a beszerző
külföldi utas és a termék a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részeként
hagyja el az Európai Közösség (továbbiakban: Közösség) területét. Az adómentesség feltétele,
hogy a termék – a vámhatóság által igazoltan – az értékesítés teljesítését követő 90 napon
belül elhagyja a Közösség területét.
Kik tekinthetőek külföldi utasnak?
Az Áfa tv. alkalmazásában külföldi utas3
az a természetes személy, aki
o a Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen
tagállamában sem állandó ott tartózkodásra, illetve
o a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de a lakóhelye4
a Közösség területén
kívül (vagyis harmadik országban) van.
Milyen feltételeket kell a vásárláshoz kapcsolódóan teljesíteni?
o A termékértékesítés adót is tartalmazó ellenértékének meg kell haladnia a 175 eurónak
megfelelő pénzösszeget.
5 Nem kell minden egyes termék árának ezt az összeget meghaladnia,
elegendő, ha ugyanazon számlán a vásárolt termékek ellenértéke együttesen haladja
meg a 175 eurót. Az euróban meghatározott értékhatár forintösszegének számításakor
2015-ben az MNB által közzétett, 2014. október hónapjának első munkanapján, azaz
2014. október 1-jén érvényes, hivatalos forint/euró devizaárfolyamot kell alkalmazni, az
átváltás eredményeként kapott összeg 1000 forintra kerekítendő.
6
Ennek megfelelően
2015-ben a forintban meghatározott értékhatár 54 000 forint.
o A külföldi utasnak az érvényes úti okmányával vagy személye azonosítására szolgáló
egyéb, Magyarország által elismert érvényes közokirattal (a továbbiakban együtt: úti okmány)
igazolnia kell a jogállását.7
o A vásárláskor a külföldi utasnak számla kibocsátását kell kérnie. A számlának (illetve
egyszerűsített adattartalmú számlának) és az adó-visszaigénylő lapnak a külföldi utas azonosítására
szolgáló adatai nem térhetnek el a külföldi utas úti okmányában szereplő adatoktól.
o A vásárláskor a külföldi utasnak a termékértékesítő felé jelzett adómentesség érvényesíté-
sére irányuló szándékát figyelembe véve a termék értékesítője adó-visszaigénylő lapot állít
ki, melynek első két példányát a külföldi utasnak adja át (a harmadik példány az értékesítőnél
marad).
Mit kell tudni az adó-visszaigénylő lapról?
Az adó-visszaigénylő lapon a következőknek kell szerepelnie:8

1Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
2A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 147. cikk
3 Áfa tv. 259. § 10. pont
4 Abban a tekintetben, hogy a természetes személy lakóhelye hol van az Áfa tv. 259. § 11. pontját és a Tanács
282/2011/EU végrehajtási rendelet 12-13. cikkeit is figyelembe kell venni.
5 Áfa tv. 99. § (1) bekezdés a) pont
6 Áfa tv. 256. § (1)-(2) bekezdés
7 Áfa tv. 99. § (1) bekezdés b) pont és 99. § (2) bekezdés
2
- a termékértékesítést teljesítő adóalany neve, címe, adószáma;
- a külföldi utas (vevő) neve, címe, úti okmányának száma (az úti okmányban szereplő adatok
alapján kitöltve);
- a termékértékesítés teljesítését tanúsító számla sorszáma;
- a termékértékesítés – adóval együtt számított – (össz)ellenértéke;
- a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság záradékának és bélyegzőjének helye
annak igazolására, hogy a termék a Közösség területét elhagyta.
Az adó-visszaigénylő lap rovatait legalább magyar, angol, német, francia és orosz nyelveken
kell feltüntetni, és azokat magyar, angol, német vagy francia nyelven kell kitölteni. 9 Az adó-
visszaigénylő lapot a termék értékesítője tölti ki a vásárlást igazoló számla, egyszerűsített
adattartalmú számla adatainak figyelembevételével. Egy adó-visszaigénylő lap csak egy
számla adatait tartalmazhatja.10
Adó-visszaigénylő lapként az adóhatóság által rendszeresített illetve az adóhatóság által jóvá-
hagyott nyomtatvány alkalmazható. „A külföldi utas adó-visszaigénylő lapja” elnevezésű, az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány (azaz az adó-visszaigénylő lap) és kitöltési útmutatója
a nagyobb postahivatalokban, illetve megrendelésre bármely postahivatalban beszerezhető,
illetve a kitöltési útmutató az adóhatóság internetes honlapjáról letölthető. Amennyiben
a termék értékesítője az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványtól eltérő adó-
visszaigénylő lapot kíván alkalmazni, azt akkor teheti meg, ha az általa alkalmazni kívánt
nyomtatványt az adóhatóság11 előzetesen jóváhagyta. A termékértékesítő által rendszeresített
és az adóhatóság által jóváhagyott adó-visszaigénylő lapnak a termékértékesítőnél kell rendelkezésre
állnia.
Meddig és hogyan kell a terméket a Közösség területéről kivinni?
A termékértékesítés csak akkor lehet az Áfa tv. 99-a alapján adómentes, ha a külföldi utas a
Magyarországon vásárolt terméket a vásárlástól számított 90 napon belül a Közösség területé-
ről a személyi vagy útipoggyászában kiviszi, és a kivitelt az a vámhatóság, amelynek az illetékességi
területén a külföldi utas a Közösség vámterületét elhagyja, a számla (illetve egyszerűsített
adattartalmú számla) eredeti példányának egyidejű bemutatása mellett az adó-
visszaigénylő lap záradékolásával és lebélyegzésével igazolja.12 A vámhatóság az adó-
visszaigénylő lapot csak a termék harmadik országba történő kiszállításakor záradékolhatja.
Utólagos záradékolásra csak akkor van lehetőség, ha a termék kivitele időpontjában az igazolás
a vámhatóság hibájából maradt el. Egy vámeljárás során több adó-visszaigénylő lap záradékolására
is sor kerülhet. (A vámhatóság az adó-visszaigénylő lap záradékolt és lebélyegzett
második példányát a külföldi utastól bevonja.13)
Milyen további feltételei vannak az adómentességnek?
A termékértékesítés az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén is csak akkor lehet az Áfa
tv. 99. §-a alapján adómentes, ha a termék értékesítőjénél rendelkezésre áll az adó-
visszaigénylő lapnak a termék határidőn belüli kivitelét igazoló, vámhatóság által záradékolt

8 Áfa tv. 99. § (10) bekezdés
9 Áfa tv. 99. § (11) bekezdés
10 Áfa tv. 99. § (2) bekezdés
11 Az alkalmazni kívánt nyomtatvány jóváhagyása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának Külö-
nös Hatásköri Ügyek Főosztálya hatáskörébe tartozik.
12 Áfa tv. 99. § (1) bekezdés c) pont és Áfa tv. 98. § (2) bekezdés a) pont
13 Áfa tv. 99. § (3) bekezdés
3
és lebélyegzett első példánya. Az adó visszatérítéséhez a külföldi utasnak (illetve meghatalmazottjának)
a saját számla példányát is vissza kell juttatnia a termékértékesítőhöz.
Hogyan érvényesíthető az adómentesség?14
o Az adómentesség főszabályként közvetve, vagyis az áthárított adónak a külföldi utas részé-
re történő utólagos visszatérítése útján érvényesül. A külföldi utas a termékértékesítéshez
kapcsolódóan megfizetett adó visszatéríttetését utólag, a termék kivitelét követően, az adó
visszatérítéshez szükséges – az adómentesség alkalmazásának jogszerűségét alátámasztó –
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kéri a termék értékesítőjétől.
A termékértékesítő a külföldi utas felé teljesített termékértékesítés során áthárított adót a
termékértékesítés teljesítési időpontját is magába foglaló adó-megállapítási időszak bevallásában
fizetendő adóként szerepelteti. A termékértékesítő abban a bevallásában csökkentheti
az adókötelezettségét a külföldi utasnak visszatérített adóval, amelynek az adó-
megállapítási időszakában az adót a külföldi utas számára visszatérítette.15
o Az előzőektől eltérően a termék értékesítője – saját kockázatára – dönthet úgy is, hogy a
termékét adómentesen értékesíti a külföldi utas részére (vagyis a termékértékesítésről kibocsátott
számlájában eleve nem hárít át adót a külföldi utasra). A külföldi utasnak ilyen esetben
is a termékértékesítő rendelkezésére kell bocsátania az adó-visszaigénylő lap vámható-
ság által záradékolt és lebélyegzett első példányát. Abban az esetben például, ha a termék-
értékesítő az Áfa tv. 99. §-a szerinti adómentesség alkalmazásának jogszerűségét nem tudja
alátámasztani – és a kérdéses ügylet az Áfa tv. egyéb előírásai alapján sem minősülhet
adómentesnek – a termékértékesítőnek célszerű a termékértékesítés teljesítési időpontját is
magába foglaló adó-megállapítási időszakra vonatkozó önellenőrzés keretében a termékértékesítést
terhelő adót bevallania és megfizetnie. (A vámhatóság által záradékolt és lebé-
lyegzett adó-visszaigénylő lap hiányában, illetve 90 napon túli kivitel esetén a termékérté-
kesítő az ügyletre az Áfa tv. 99. §-a alapján adómentességet nem alkalmazhat.)
Hogyan történik az adómentesség érvényesítése adó-visszatérítés keretében?
A külföldi utas az áfa visszatérítését attól az adóalanytól kérheti, akitől a terméket vásárolta.
Az áfa visszatérítéséhez a termékértékesítő rendelkezésére kell bocsátania az illetékes vámhatóság
záradékával ellátott eredeti adó-visszaigénylő lap első példányát, valamint a kereskedő
által kibocsátott számlát.
Az áfa visszatérítését a külföldi utas helyett, a külföldi utas nevében és képviseletében olyan
személy kérheti, akinek erre a külföldi utas írásbeli meghatalmazást ad. A külföldi utas nevé-
ben és képviseletében eljáró személynek a termékértékesítő rendelkezésére kell bocsátania az
írásbeli meghatalmazását.16
Az adó-visszatérítés a külföldi utast főszabály szerint forintban illeti meg, a visszatérített adót
készpénzben kell kifizetni. A külföldi utas és a termékértékesítő ugyanakkor ettől eltérő pénznemben
és fizetési módban is megállapodhat.
17
A termékértékesítő az adó visszatérítésével egyidejűleg köteles biztosítani, hogy a számla
(egyszerűsített adattartalmú számla) ismételt adó-visszatérítésre ne legyen alkalmas, mégpedig
úgy, hogy azon szerepelteti az „áfa elszámolva” jelölést.18 A számla (egyszerűsített adattartalmú
számla) külföldi utas számára történő visszaszolgáltatását megelőzően az ismételt

14 Áfa tv. 99. § (4) bekezdés b) pont
15 Áfa tv. 99. § (9) bekezdés
16 Áfa tv. 99. § (5) bekezdés b) pont
17 Áfa tv. 99. § (7) bekezdés
18 Áfa tv. 99. § (8) bekezdés
4
adó-visszatérítésre alkalmatlanná tett bizonylatról a termékértékesítőnek fotómásolatot kell
készítenie, amelyet a nyilvántartásában köteles megőrizni.
Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok az 55. számú információs füzetben kerülnek
ismertetésre.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal"
"Az áfa-visszaigénylés feltétele az is, hogy az árut a külföldi utas új állapotban vigye unión kívüli harmadik országba.
Az a termék minősül újnak, amely a külföldre történő kivitel időpontjában a vásárláskori eredeti csomagolásában van, és amelyet rendeltetésszerű használatba még nem vettek. A termék kipróbálása még nem számít rendeltetésszerű használatbavételnek.
Személygépkocsi csak akkor tekinthető új állapotban lévőnek, ha első forgalomba helyezése a külföldre történő kivitelig még nem történt meg, kivéve, ha első forgalomba helyezése csak abból a célból történt, hogy azt Ön vagy a megbízottja a vásárlást követően haladéktalanul külföldre vigye.
Használt termék után nem lehet áfát visszaigényelni. Ha Ön például használt személygépkocsit vásárolt Magyarországon, ezután áfa-visszatérítés nem jár."

Hazajövetel esetén:Vám és Áfa mentes akkor lehet, ha a TANÁCS 1186/2009/EK RENDELETE- szerinti feltételnek megfelel:
4. cikk

A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely:
a)
a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában van, továbbá nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi szokásos lakóhelyén legalább hat hónapig használt azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban a szokásos lakóhelye megszűnt;
b)
ugyanazt a célt szolgálja az új szokásos lakóhelyén.
Ezenfelül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- és/vagy adóterheknek eleget tettek.
5. cikk

(1) A mentesség csak olyan személyeknek adható meg, akiknek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül volt.
(2) Mindazonáltal, az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az (1) bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjék.


7. cikk

(1) Különleges esetek kivételével, a mentesség csak az érintett személy által a szokásos lakóhelyének a Közösség vámterületére történő áthelyezésétől számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy vonatkozásában adható meg.
(2) A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsáthatók több elkülönített szállítmányban, az (1) bekezdésben hivatkozott időszakon belül.
9. cikk

(1) A 7. cikk (1) bekezdésétől eltérve, mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére helyezi, feltéve, hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen odahelyezi szokásos lakóhelyét. Az ilyen kötelezettségvállaláshoz biztosítékot kell nyújtani, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása esetén a 4. cikk a) pontjában előírt időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyes vagyontárgyat a Közösség vámterületére behozzák.
10. cikk

(1) Amennyiben az érintett személy a foglalkozásával kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyja el a harmadik országot, ahol szokásos lakóhellyel rendelkezett, anélkül, hogy ezzel egy időben szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületén belülre helyezné, jóllehet véglegesen szándékában áll, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amelyet az érintett személy ebből a célból az említett területre átszállít.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyes vagyontárgy vámmentes behozatala a 3–8. cikkekben leírt feltételeknek megfelelően lehetséges, azzal a feltétellel, hogy:
a)
a 4. cikk a) pontjában és a 7. cikk első bekezdésében előírt időszakokat attól a naptól kell számítani, amikor a személyes vagyontárgyat behozzák a Közösség vámterületére;
b)
a 8. cikk (1) bekezdésében előírt időszakot attól a naptól kell számítani, amikor az érintett személy ténylegesen áthelyezi szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére.
(3) A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen áthelyezi szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. Az illetékes hatóságok előírhatják a kötelezettségvállaláshoz biztosíték nyújtását, az általuk meghatározott formában és összegben.

Összesítve, ha fenti 12 hónapos határidőnek eleget tud tenni és ezt igazolni tudja, hogy kint élt életvitelszerűen, és hazaköltözik (albérleti szerződés, közüzemi számlák és igazolni tudja, hogy a kocsi az ön tulajdonában van legalább 6 hónapja), akkor lesz vám és Áfa mentes:
A folyamat a következő:
Ebben az esetben a sorrend a következő: első lépés a vámhivatal, ahol import vámkezelés alá vonják a gépjárművet, hiszen az EU-n kívülről hozott gépjármű importnak számít. Ha a fenti feltétel nem teljesül kiszabják a vámot és az ÁFA-t,

Ha a vámkezelés német-svájci határon történik, akkor a EU-n belüli, külföldi vámpapírokat a magyar vámhatóság is elfogadja, így azonnal el lehet kezdeni a regisztrációs adó folyamatát, azaz a honosítást.

A vámkezelés után jön a Közlekedési Hatóság, ahol bevizsgálják a gépjárművet, majd ismét a vámhivatal, ahol kiszabják a regisztrációs adót és legvégül az okmányiroda, ahol kiadják a forgalmit, törzskönyvet és a rendszámot. Ekkor is szükséges a vásárláskor kiállított számlára, ha cégtől vásárolt gépjárműről van szó, kétnyelvű adás-vételi szerződés – melynek az egyik nyelve magyar – és a Közlekedés Hatóság műszaki adatlapjára.

Származás és eredetiség vizsgálat

Az EU-n kívülről érkező gépjárműveket nem csak vámkezelni kell, hanem származás és eredetiség vizsgálatnak kell alávetni, amit az okmányirodában kell elindítani. Ennek díja 10-15000 Ft. Ezért célszerű a gépkocsi behozatalakor rögtön az okmányirodában kezdeni, mert a származás vizsgálat ideje – tapasztalatunk szerint – 3-4 hét. A származás vizsgálat ideje alatt el lehet kezdeni a vámkezelést és a honosítási folyamatot. Mikor megjön a származás vizsgálat eredménye, azt az okmányiroda a tulajdonos által megadott címre postázza ki. Ezután következhet az eredetiség vizsgálat, ami kb. 20000.- Ft


Üdvözlettel:

Freddy

Beküldő: Dénes György Dátum: 2017.04.05.

Kedves Freddy,

nagyon köszönöm rèszletes vàlaszàt.
Egy kérdésben kérném tovàbbi informàciojàt : külföldi utasnak szàmithatok-e az àfa visszaigénylés szempontjàbol: megvan a magyar személyim és lakcimkàrtyàm, de kint dolgozom Svàjcban, itt vagyok biztositva, itt is adozom.

üdvözlettel,
György

Beküldő: Freddy75 Dátum: 2017.04.06.

Kedves György,

Az 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról törvény értelmében:

külföldi utas: az a természetes személy, aki Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra, továbbá az, aki a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de lakóhelye a Közösség területén kívül van;


lakóhely: tartós ott lakásra szolgáló hely, amellyel a természetes személy személyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak (létérdekek központja), kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik;

szokásos tartózkodási hely: adott naptári évben az adott állam területén a természetes személy tartózkodásának időtartama összességében - a ki- és beutazás napját is egész naptári napnak számítva - eléri, vagy meghaladja a 183 napot, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik;

Kint Svácjban minden okmányai vannak? Kinti adókártya, kinti lakcímmel rendelkezik?


Üdv:
Freddy

Beküldő: Dénes György Dátum: 2017.04.06.

Kedves Freddy,

koszonom a valaszt.

Van kinti 5 eves "B" tipusu tartozkodasi engedelyem, bejelentett lakcimem, TB-szamom es -igazolvanyom, itteni jogositvanyom. Adokartya itt nincs.
Tobb, mint 183 napot tartozkodom evente itt es itt elek eletvitel-szeruen, csaladom is itt el velem.

udv
Gyorgy

Beküldő: Freddy75 Dátum: 2017.04.07.

Kedves György,

Akkor a törvény hatálya alá tartozik. Igazoló okmányokat tartsa meg.

Üdv:

Freddy

Beküldő: Dénes György Dátum: 2017.04.07.

Koszonom.
Mivel jovo heten jon mar ezert Kellems Husvetot kivanok
Gyorgy

Beküldő: Freddy75 Dátum: 2017.04.07.

Köszönöm, viszont.

:)
Kérdése van bátran jelentkezzen :)

Üdv:
F